ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

"Λόγος καταγγελτικός περί ακηδίας"Δημητρίου Π. Λυκούδη,Θεολόγου – Φιλολόγου, 
Υπ. Δρος Παν/μίου Αθηνών


«Ο ἠλιος εξήλθεν επί την γην, και Λωτ εισήλθεν εις Σηγώρ, και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορρα θείον, και πυρ παρά Κυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν ταις πόλεσι και τα ανατέλλοντα εκ της γης»[1].Θα σπεύσεις να αντιπείς ότι αναφέρεται το ως άνω χωρίο σε άλλη εποχή, ειπώθηκε για άλλην αιτίαν και αφορμήν, άλλην έχει αναφοράν!